Profilaktyka i przeciwdziałanie zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy – Obowiązki pracodawcy Art. 94 (3) KP

Profilaktyka i przeciwdziałanie zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy – Obowiązki pracodawcy Art. 94 (3) KP

 

Zajmujemy się wdrażaniem narzędzi przeciwdziałania zjawisku mobbingu od 2008 roku, w chwili obecnej jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w tym zakresie. 

Mobbing to forma przemocy - jego profilaktyką i przeciwdziałaniem powinni zajmować się jedynie specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy i redukcji jej skutków – tylko wówczas tworzony przez Państwa model, nie stanie się  narzędziem do stosowania mobbingu odwetowego.

W dniu 26 kwietnia 2007 roku podpisane zostało Europejskie porozumie ramowe dotyczące nękania i przemocy w miejscu pracy, które Polska ratyfikowała dwa miesiące później. Nakłada ono na każdego z pracodawców oraz kadrę zarządzającą przedsiębiorstw i instytucji, podjęcie takich działań, które w sposób praktyczny i mierzalny przyczynią się do podniesienia kultury zachowań pracowników oraz będą skutecznie przeciwdziałać zjawiskom takim jak mobbing, dyskryminacja, molestowanie w tym seksualne w miejscu pracy.

Od roku 2011 w planie pracy Państwowej Inspekcji Pracy, pojawił się zapis dotyczący kontroli podjętych przez pracodawców i kadrę zarządzającą praktycznych działań profilaktycznych oraz  działań pozwalających na skuteczną redukcję zjawiska, zgodnie z Art. 94(3) KP.

W wyroku z 3 sierpnia 2011 r. (sygn. I PK 35/11) Sąd Najwyższy podkreślił, że aktywne przeciwdziałanie nękaniu w pracy jest obowiązkiem starannego działania pracodawcy. Jego skutkiem, jest zwolnienie pracodawcy z odpowiedzialności za występowanie ewentualnych zjawisk przemocy w jego zakładzie w postaci wypłaty odszkodowania pracownikowi – koszty odszkodowania pokrywa mobber.

Art 94(3) KP nakłada na pracodawcę/kadrę zarządzającą pełną odpowiedzialność za występowanie w zakładzie przejawów przemocy. Oznacza to, że działania stricte formalne (teoretyczne szkolenia, pogadanki, wdrożenie formalnych dyrektyw i procedur) są niewystarczające. Podjęte przez liderów kroki, powinny posiadać znamiona skuteczności, szczególnie w zakresie profilaktyki i wygaszania sporów. 

Jako nieliczni w kraju psychotraumatolodzy pracy, wiemy że jest możliwe stworzenie profesjonalnego i skutecznego systemu narzędzi profilaktyki i przeciwdziałania tym zjawiskom, który nie będzie prowadzić jedynie do straszenia, karania, naznaczania, wykluczenia (mobbing wtórny) tylko wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości współpracy w grupie i wykonywanych zadań – jednocześnie w obiektywny i mierzalny sposób pozwoli pracodawcom wywiązać się z zadań, nałożonych przez Art 94(3) Kodeksu Pracy. Zgodność ze światowymi standardami i każdorazowo dostosowanie do  indywidualnego charakteru pracy zatrudnionych osób, to cechy nowoczesnej oraz przyjaznej klientom i pracownikom instytucji. Są to m.in.

  1.  szkolenia (formalnie obowiązkowe – certyfikat ich ukończenia powinien znaleźć się w części B akt osobowych pracownika) prowadzone w formie warsztatu – zwiększające samoświadomość w zakresie mechanizmów reakcji i wyzwalania agresji. W ich trakcie pracownicy dowiadują się o: Przyczynach, mechanizmach i dynamice powstawania zjawisk związanych z przemocą  i dyskryminacją w miejscu pracy. Reakcjach paradoksalnych w postrzeganiu siebie w kategorii ofiary i sprawcy przemocy. Sposobach obiektywizacji własnych reakcji i zachowań. Metodach i technikach zapobiegania zjawisku przemocy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Swoistym dla wykonywanego zawodu podłożu narastania stresu i agresji. Metodach redukcji napięć i zastępowania strategii walki. Metodach redukcji napięcia emocjonalnego i agresji w kontakcie z klientami. Zagadnieniach prawno-formalnych związancy z profilaktyką, przeciwdziałaniem i występowaniem zjawisk mobbingu, dyskryminacji i molestowania w pracy. (Programy zajęć są w całości autorskie***)
  2.  Skuteczne (również formalnie obowiązkowe) procedury i narzędzia w zakresie profilaktyki oraz redukujących zjawiska przemocy i dyskryminacji w miejscu pracy – dostosowanych do wymagań porozumień europejskich. (Zgodnych ze światowymi standardami w tym zakresie)

 

W naszej ocenie, narzucone przez prawo i umowy, zadania powinny w praktyce zmierzać do uzyskania pozytywnego efektu w postaci faktycznego zwiększenia kultury zachowań, współpracy oraz prawidłowego postrzegania swoich reakcji i postaw przez pracowników a nie do stworzenia kolejnych dyrektyw, które same w sobie stanowią formę przemocy.

Jest to istotne o tyle, że ze zjawiskiem przemocy w pracy wiążą się dwa paradoksy

  1. a/człowiek nie wie o tym, że stosuje przemoc;
  2. b/nie rozróżnia zjawiska bycia (obiektywnie) ofiarą i postrzegania siebie jako ofiary (subiektywnie).
  3. Pracownicy nie zauważają również tych elementów związanych z pracą, które bezpośrednio wpływają na zwiększenie u nich zachowań agresywnych.

Mobbing, dyskryminacja, nękanie,  molestowanie są ściśle związane z innymi negatywnymi zjawiskami, pojawiającymi się w życiu zawodowym – konfliktami personalnymi, stresem i wypaleniem zawodowym – stanowią tak ich skutek, jak i przyczynę ich występowania. Wpływają również na poziom odpowiedzialności i przestrzegania przepisów, w tym BHP, co podkreślają oficjalne dokumenty.

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń w miejscu wskazanym przez  klienta, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi wymogami i standardami, według indywidualnie stworzonego planu, tak dla przedsiębiorstwa, jak i dla poszczególnej grupy pracowników. 

Nasze usługi prowadzimy na terenie całego kraju

Warszawa, Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Szczecin, Gdańsk i  inne miejsca kraju.

Maria Szlajter

coach@program.org.pl

Tel bezpośrednio do trenerów mobbingu +48/511363206

 Nasi specjaliści na zlecenie tworzą indywidualne modele profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku mobbingu w zakładzie pracy – zgodnie z unijnymi wymogami, dostosowane do swoistego charakteru pracy (swoistych dla wykonywanych zadań mechanizmów wpływających na powstawanie w/w zjawisk) w przedsiębiorstwie.

* Coach Program CTB w chwili obecnej jest liderem w zakresie profesjonalnych usług przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i mobbingu.

**Nasze szkolenia oraz pakiety procedur i standardów, nie zostały zakwestionowane przez pracowników PIP oraz Sądy Pracy.

***Program szkoleń jest certyfikowanym programem autorskim – do powielenia i prowadzenia wymaga odpowiednich uprawnień – wszelkie prawa zastrzeżone.

****Szczegółowy program szkolenia przesyłamy pocztą.

_____________________________________________________________________

Uwaga

nasza strona internetowa objęta jest programem antyplagiatowym. Kopiowanie zamieszczonych na niej informacji jest stale monitorowane – również poza siecią internetową.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>