OFERTA PROGRAMU DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH I WARSZTATOWYCH dla pracowników służb społecznych, wychowawców, opiekunów, kuratorów W ROKU 2015

OFERTA PROGRAMU DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH I WARSZTATOWYCH dla pracowników służb społecznych, wychowawców, opiekunów, kuratorów W ROKU 2015

OFERTA PROGRAMU

DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH I WARSZTATOWYCH

dla pracowników służb społecznych, wychowawców, opiekunów, kuratorów

W ROKU 2015

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Uwzględniając potrzeby i przedstawione nam w roku poprzednim wskazówki i życzenia naszych klientów, w roku 2012 zwiększyliśmy w swojej ofercie nacisk na działania w zakresie profilaktyki powstawania stresu i wypalenia zawodowego pracowników oraz usługi formalne, pozwalające na wywiązanie się z obowiązków narzuconych na pracodawców przez Kodeks Pracy i wytyczne (unijne i krajowe) do jego stosowania.

Polecamy szczególnie następujące instrumenty

Warsztaty edukacyjne, podnoszące wiedzę i samoświadomość specjalistów, prowadzone w formie ćwiczeń w oparciu o przykłady (case study) trwające 40-60h lub w formie skróconej 20h

 

1. Profilaktyka i redukcja następstw stresu i wypalenia zawodowego pracowników w instytucjach pomocy społecznej z uwzględnieniem swoistych uwarunkowań, mechanizmów i przyczyn powstawania napięcia u:

 • pracowników domów pomocy społecznej
 • pracowników socjalnych
 • asystentów rodziny i opiekunów rodzin zastępczych
 • wychowawców oraz specjalistów pracujących z dziećmi, rodziców zastępczych i adopcyjnych

Tematyka warsztatów (plan ogólny) – w każdym z tematów oprócz omówienia mechanizmów, uczestnicy otrzymują szereg informacji na temat metod profilaktyki i redukcji skutków.

 1. reakcje organizmu na zagrożenie – naturalne i w kontaktach społecznych
 2. swoiste i nieswoiste przyczyny powstawania stresu zawodowego dla określonych zawodów i specjalizacji.
 3. Rola stresu w życiu człowieka – prorozwojowe wykorzystanie emocji
 4. dynamika zaburzeń homeostatycznych – utrwalanie zachowań i reakcji
 5. rola przywiązania w powstawaniu stresu i wypalenia zawodowego.
 6. komponenty stresu zawodowego swoiste dla pracowników pomocy społecznej
 7. wpływ reakcji postraumatycznych na sposób postrzegania siebie i otoczenia
 8. mechanizmy powstawania wypalenia zawodowego oraz dynamika zjawiska

Model metodyczny pracy warsztatowej

 • krótkie wprowadzenie do tematu
 • praca ćwiczeniowa z podziałem na grupy oparta o praktyczne przykłady – w trakcie których każdy z uczestników ma okazję doświadczyć oraz sprawdzić swoje reakcje i zachowania w zależności od roli jaką pełni w danym przykładzie, i związanych z tym sposobach postrzegania siebie i innych. (role uczestników w trakcie jednego ćwiczenia są stale zmieniane)
 • W trakcie ćwiczeń, bieżące wyjaśnianie mechanizmów i dynamiki danego zjawiska, metod profilaktyki i redukcji skutków (przykłady możliwych metod i technik do zastosowania)
 • bieżąca dyskusja na temat spostrzeżeń uczestników i ich dotychczasowych, podobnych doświadczeń.

Są to jedyne w chwili obecnej na rynku warsztaty ćwiczeniowe w zakresie profilaktyki i redukcji skutków stresu i wypalenia zawodowego, uwzględniające metodykę pracy osób zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej.

 

2. Wdrażanie modelu profilaktyki i przeciwdziałania mobbingu zgodnie z art 94(3) KP zakres formalny

z uwzględnieniem swoistych uwarunkowań, mechanizmów i przyczyn powstawania napięcia u:

 • pracowników domów pomocy społecznej
 • pracowników socjalnych
 • asystentów rodziny i opiekunów rodzin zastępczych
 • wychowawców oraz specjalistów pracujących z dziećmi, rodziców zastępczych i adopcyjnych

Na pełen zestaw, składają się następujące elementy, traktowane przez nas jako oddzielne usługi

 1. opracowanie merytoryczne zestawu standardów (kryteriów jakościowych) modelu, który pełni funkcję nadrzędną – normującą wdrożenie procedur i ich stosowanie.
 2. jednodniowe szkolenia formalne (6h) dla wszystkich pracowników, potwierdzane certyfikatem, który powinien znaleźć się w części B dokumentów personalnych.
 3. szkolenia dla kadry menadżerskiej – uzupełniające, mające na celu wdrożenie systemu.
 4. opracowanie merytoryczne zestawu procedur, stanowiących wytyczne profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku mobbingu w zakładzie pracy.
 5. konsultacje dotyczące tworzenia zestawu procedur i ich wdrażania przez kadrę menadżerską.
 6. superwizja i nadzór nad prawidłowością funkcjonowania modelu w przedsiębiorstwie.

Od Państwa potrzeb zależy jedynie, z których wymienionych usług będziecie korzystać i w jakim terminie.

Metodyka wdrażania modelu

 •  szkolenia (formalnie obowiązkowe – certyfikat ich ukończenia powinien znaleźć się w części B akt osobowych pracownika) prowadzone w formie warsztatu – zwiększające samoświadomość w zakresie mechanizmów reakcji i wyzwalania agresji. W ich trakcie pracownicy dowiadują się o: Przyczynach, mechanizmach i dynamice powstawania zjawisk związanych z przemocą  i dyskryminacją w miejscu pracy. Reakcjach paradoksalnych w postrzeganiu siebie w kategorii ofiary i sprawcy przemocy. Sposobach obiektywizacji własnych reakcji i zachowań. Metodach i technikach zapobiegania zjawisku przemocy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Swoistym dla wykonywanego zawodu podłożu narastania stresu i agresji. Metodach redukcji napięć i zastępowania strategii walki. Metodach redukcji napięcia emocjonalnego i agresji w kontakcie z klientami. Zagadnieniach prawno-formalnych związancy z profilaktyką, przeciwdziałaniem i występowaniem zjawisk mobbingu, dyskryminacji i molestowania w pracy. (Programy zajęć są w całości autorskie***)
 • Skuteczne (również formalnie obowiązkowe) procedury i narzędzia w zakresie profilaktyki oraz redukujących zjawiska przemocy i dyskryminacji w miejscu pracy – dostosowanych do wymagań porozumień europejskich. (Zgodnych ze światowymi standardami w tym zakresie)

Całość merytoryczna usług uwzględnia następujące paradoksy i elementy

 1. a/człowiek nie wie o tym, że stosuje przemoc;
 2. b/nie rozróżnia zjawiska bycia (obiektywnie) ofiarą i postrzegania siebie jako ofiary (subiektywnie).
 3. Pracownicy na co dzień nie zauważają tych elementów związanych z pracą, które bezpośrednio wpływają na zwiększenie u nich zachowań agresywnych.

3. Jedno- lub dwudniowe (wersja rozszerzona) warsztaty metodyczne w zakresie pracy i kontaktu z osobami wykazującymi wyuczoną bezradność.

z uwzględnieniem swoistych uwarunkowań oraz dynamiki procesu u klientów i podopiecznych:

 • pracowników domów pomocy społecznej
 • pracowników socjalnych
 • asystentów rodziny i opiekunów rodzin zastępczych
 • wychowawców oraz specjalistów pracujących z dziećmi, rodziców zastępczych i adopcyjnych

Tematyka warsztatów (plan ogólny) – w każdym z tematów oprócz omówienia mechanizmów, uczestnicy otrzymują szereg informacji na temat metod profilaktyki i pracy z klientem/podopiecznym.

 1. Przyczyny powstawania u ludzi syndromu wyuczonej bezradności.
 2. Dynamika zjawiska ze względu na sfery życia w których występuje
 3. wpływ syndromu wyuczonej bezradności na osobowość człowieka – jego charakter, światopogląd, ocenę
 4. rola poczucia bycia winnym i poczucia bycia ofiarą w pracy metodycznej z osobami wykazującymi wyuczoną bezradność.
 5. Rola lęku i jej wpływ na zachodzące zmiany rozwojowe u osób z wyuczoną bezradnością.

Model metodyczny pracy warsztatowej

 • krótkie wprowadzenie do tematu
 • praca ćwiczeniowa z podziałem na grupy oparta o praktyczne przykłady – w trakcie których każdy z uczestników ma okazję doświadczyć oraz sprawdzić swoje reakcje i zachowania w zależności od roli jaką pełni w danym przykładzie, i związanych z tym sposobach postrzegania siebie i innych. (role uczestników w trakcie jednego ćwiczenia są stale zmieniane)
 • W trakcie ćwiczeń, bieżące wyjaśnianie mechanizmów i dynamiki danego zjawiska, metod profilaktyki i redukcji skutków (przykłady możliwych metod i technik do zastosowania)
 • bieżąca dyskusja na temat spostrzeżeń uczestników i ich dotychczasowych, podobnych doświadczeń.

 

4. Warsztaty metodyczne – metodyka pracy metodą kontraktu socjalnego – 30h zajęć teoretycznych i ćwiczeniowych, obejmujących następujące zagadnienia

 1. Światowe standardy (kryteria metodyczne, formalne i jakościowe) metody kontraktu socjalnego.
 2. Plan pracy środowiskowej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej i socjalnej w metodzie kontraktu socjalnego
 3. kontrakt socjalny a metody grupowe i środowiskowe – kontrakt jako podstawowa metoda pracy z klientem – modele jej wdrażania i wykorzystania.

Tematyka warsztatów (przedstawiono plan ogólny) – w każdym z tematów oprócz omówienia mechanizmów, uczestnicy otrzymują szereg informacji na temat metod profilaktyki i pracy z klientem/podopiecznym, w szczególności tzw trudnym klientem.

Model metodyczny pracy warsztatowej

 • krótkie wprowadzenie do tematu
 • praca ćwiczeniowa z podziałem na grupy oparta o praktyczne przykłady – w trakcie których każdy z uczestników ma okazję doświadczyć oraz sprawdzić swoje reakcje i zachowania w zależności od roli jaką pełni w danym przykładzie, i związanych z tym sposobach postrzegania siebie i innych. (role uczestników w trakcie jednego ćwiczenia są stale zmieniane)
 • W trakcie ćwiczeń, bieżące wyjaśnianie mechanizmów i dynamiki danego zjawiska, metod profilaktyki i redukcji skutków (przykłady możliwych metod i technik do zastosowania)
 • bieżąca dyskusja na temat spostrzeżeń uczestników i ich dotychczasowych, podobnych doświadczeń.

Są to jedyne w chwili obecnej na rynku warsztaty ćwiczeniowe w zakresie metodyki pracy kontraktem socjalnym, prowadzone w oparciu o przykłady (case studes) oraz wskazujące światowe doświadczenia jej wykorzystania.

 

5. Warsztaty metodyczne – metodyka pracy zespołów interdyscyplinarnych w oparciu o metodę kontraktu socjalnego – 30h zajęć teoretycznych i ćwiczeniowych, obejmujących następujące zagadnienia.

 1. Rola kontraktu socjalnego w pracy zespołów interdyscyplinarnych.
 2. Zespół interdyscyplinarny jako wsparcie działań socjalnych w pracy z klientem.
 3. Metodyka kontraktu socjalnego w pracy zespołów interdyscyplinarnych
 4. światowe standardy pracy zespołów interdyscyplinarnych
 5. rola pracownika socjalnego w pracy zespołów interdyscyplinarnych – zadania i metodyka działań.

Tematyka warsztatów (przedstawiono plan ogólny) – w każdym z tematów oprócz omówienia mechanizmów, uczestnicy otrzymują szereg informacji na temat metod profilaktyki i pracy z klientem/podopiecznym/rodziną .

Model metodyczny pracy warsztatowej

 • krótkie wprowadzenie do tematu
 • praca ćwiczeniowa z podziałem na grupy oparta o praktyczne przykłady – w trakcie których każdy z uczestników ma okazję doświadczyć oraz sprawdzić swoje reakcje i zachowania w zależności od roli jaką pełni w danym przykładzie, i związanych z tym sposobach postrzegania siebie i innych. (role uczestników w trakcie jednego ćwiczenia są stale zmieniane)
 • W trakcie ćwiczeń, bieżące wyjaśnianie mechanizmów i dynamiki danego zjawiska, metod profilaktyki i redukcji skutków (przykłady możliwych metod i technik do zastosowania)
 • bieżąca dyskusja na temat spostrzeżeń uczestników i ich dotychczasowych, podobnych doświadczeń.

Są to jedyne w chwili obecnej na rynku warsztaty ćwiczeniowe w zakresie metodyki pracy kontraktem socjalnym, prowadzone w oparciu o przykłady (case studes) oraz wskazujące światowe doświadczenia jej wykorzystania.

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą naszych usług szkoleniowych, warsztatowych oraz w zakresie doradztwa i superwizji. Szczegółowe informacje w zakresie pełnej oferty szkoleń przesyłamy pocztą.

 

REALIZACJA PROGRAMU

Zajęcia będą prowadzone przez zespół specjalistów COACH PROGRAM CTB Centrum Trenerów, Polaka 19, 41-600 Świętochłowice woj Śląskie, NIP: 954-267-11-32

W ramach warsztatów zajęcia prowadzone będą przez jednego lub dwóch dwóch specjalistów pracy systemowej i trenerów działań zawodowych związanych z pracą opiekuńczą, wychowawczą, socjalną. W tym, w zakresie tworzenia i wdrażania autorskich programów, metod i technik działań społecznych, prawnych i biznesowych oraz amerykańskich i zachodnioeuropejskich modeli pracy i oddziaływań terapeutycznych, dostosowanych do krajowych wymogów.

Wszyscy nasi specjaliści posiadają doświadczenie praktyczne w tematach przez siebie poruszanych i prowadzonych, dzięki czemu ich wiedza nie ogranicza się jedynie do rozważań teoretycznych, co stanowi dla słuchaczy wyjątkową okazję do poznania poruszanych zagadnień również od strony bezpośredniej praktyki i otrzymania wielu przydatnych na co dzień wskazówek.

Nasi trenerzy swoją wiedzę rozwijają głównie dzięki współpracy z amerykańskimi ośrodkami naukowymi. Współpracują również z kadrą polskich naukowców, szczególnie z dziedziny psychologii, psychotraumatologii, psychoneurobiologii, socjologii, jak również nauk ekonomicznych, zarządzania etc. Jako specjaliści, współpracują tak z przedstawicielami rynku gospodarczo-ekonomicznego, jak i z instytucjami Administracji Państwowej i Samorządowej. Z ich wiedzy korzysta Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W roku poprzednim nasi specjaliści brali udział w przygotowaniu analizy i wytycznych programowych na zlecenie Pełnomocnika Premiera do spraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu (w randze Sekretarza Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Nasze skazówki i propozycje spotkały się ze sporym uznaniem i zainteresowaniem ze strony zleceniodawcy.

KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU

Każdorazowo koszty usługi są ustalane indywidualnie.

Podana cena obejmuje

 1. Zajęcia warsztatowe. Koszt wynagrodzenia (bez względu na ilość prowadzących
 1. merytoryczne przygotowanie materiałów dydaktycznych uwzględniających specyfikę pracy osób zatrudnionych.
 1. koszty dojazdu i noclegu

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Za świadczone usługi są wystawiane faktury.
 2. Całość merytoryczna podanego programu jest objęta prawem autorskim. W tym
 • program i harmonogram tematyczny projektu.
 • szczegółowe kompendium zagadnień
 • merytoryczne materiały pomocnicze, przekazywane uczestnikom w formie papierowej lub elektronicznej
 • stworzone i przekazane uczestnikom narzędzia.
 • Stworzone prezentacje
 • wykorzystane w trakcie warsztatów narzędzia pomocnicze, diagnostyczne i ewaluacyjne.

Prawa autorskie do niniejszego Programu w żadnej formie i pod żadną postacią nie podlegają prawom przeniesienia. Powoływanie się, kopiowanie, cytowanie wymaga podania imienia i nazwiska ich autora. Materiały dydaktyczne przekazane uczestnikom warsztatów, stanowią ich własność i mogą być wykorzystywane jedynie do celów własnych.

* Coach Program CTB w chwili obecnej jest liderem w zakresie profesjonalnych usług przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i mobbingu.

**Nasze szkolenia oraz pakiety procedur i standardów, nie zostały zakwestionowane przez pracowników PIP oraz Sądy Pracy.

***Program szkoleń jest certyfikowanym programem autorskim – do powielenia i prowadzenia wymaga odpowiednich uprawnień – wszelkie prawa zastrzeżone.

więcej informacji udzielamy mailowo biuro@program.org.pl

_____________________________________________________________________

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>