Nowoczesny sekretariat – szkolenie zawodowe dla sekretarek i asystentek

Nowoczesny sekretariat – szkolenie zawodowe dla sekretarek i asystentek

W ramach cyklu szkoleniowego „Nowoczesna Firma”

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie zawodowe dla sekretarek i asystentek

03-04 i  17-18 marca 2012
Katowice 

 

Serdecznie zapraszamy pracowników działów administracji, sekretariatu i kancelarii pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w poruszanych tematach. Zapraszamy również osoby, które widzą swoją przyszłość w pracy na stanowisku sekretarki i asystentki.

 Cel szkolenia

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie zawodowe do pełnienia obowiązków sekretarki-asystentki, tak w zakresie obsługi kancelarii i sekretariatu w dużych instytucjach, jak i w małych przedsiębiorstwach do pracy na jednoosobowym samodzielnym stanowisku.

Zmiany gospodarcze i rozwój infrastruktury przedsiębiorstw wpływają również na kształt działań i organizacji poszczególnych działów przedsiębiorstwa oraz na zakres obowiązków poszczególnych specjalistów.

W trakcie szkolenia szczególny nacisk kładziemy na

 • prawne aspekty pracy sekretariatu i kancelarii, w szczególności obieg informacji i dokumentów.
 • strategie organizacji pracy działów administracji i organizacji imprez i wyjazdów służbowych
 • psychospołeczne oraz etyczne zasady komunikacji, współpracy i przepływu informacji.
 • zasady etykiety biznesowej, stylingu i wizażu obowiązującego na stanowisku asystentki.
Program szkolenia

Dzień I

1/Organizacja nowoczesnego sekretariatu.

 • czym jest nowoczesny sekretariat
 • rola i zadania nowoczesnego sekretariatu
 • sekretariat jako wizytówka firmy
 • formy organizacyjne sekretariatu
 • sekretariat a charakter instytucji
 • sekretariat jako miejsce pozyskiwania informacji
 • sekretariat jako miejsce koordynacji pracy innych działów i nadzorowania projektów
 • zarządzanie zespołem pracy sekretariatu – zadania i obowiązki office managera.

2/Czynności kancelaryjne.

 • podstawowe czynności kancelaryjne
 • wewnętrzne i zewnętrzne akty normatywne
 • instrukcja kancelaryjna a zadania pracy sekretariatu
 • procedury załatwiania spraw – w formie ustnej i pisemnej
 • procedura załatwiania spraw pracowniczych
 • zasady obiegu dokumentów wewnątrz-firmowych
 • zasady obiegu dokumentów zewnętrznych
 • zasady obiegu akt jawnych i niejawnych
 • zapoznanie z wybranymi przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. NR 133 poz. 883).
 • zasady i procedury załatwiania spraw odręcznych i terminowych
 • zarządzanie zespołem oraz rozdział obowiązków wśród podległych pracowników kancelarii

3/ Korespondencja elektroniczna i firmowa.

 • rodzaje dokumentów
 • przyjmowanie, otwieranie i sprawdzanie korespondencji
 • rozdzielanie i doręczanie korespondencji
 • przeglądanie i przydzielanie korespondencji
 • wysyłanie i doręczanie dokumentów jawnych i niejawnych
 • przyjmowanie i doręczanie korespondencji elektronicznej
 • rola korespondencji elektronicznej w działalności firmy
 • prowadzenie korespondencji firmowej jako forma marketingu i reklamy wizerunku firmy na zewnątrz.
 • tworzenie bazy dostawców i kontrahentów na podstawie przyjmowanej korespondencji.
 • ustawa o podpisie elektronicznym  (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r.)
 • uprawnienia do podpisu dokumentacji firmowej i pism, zasady przenoszenia uprawnień do podpisu.

4/Tworzenie i przechowywanie dokumentów biurowych,

 • rodzaje pism i zasady ich tworzenia
 • rodzaje dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych firmy
 • zasady sporządzania raportów i stenogramów spotkań do celów formalnych i wewnętrznych firmy
 • sporządzanie notatek służbowych
 • zasady rejestracji informacji w formie elektronicznej i multimedialnej; zasady ich archiwizacji.
 • zasady tworzenia i wysyłania dokumentacji seryjnej
 • przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204),

5/Przechowywanie akt i klasyfikacja archiwalna.

 • Zapoznanie się z wybranymi przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002r., Nr 171, poz.1396 z późn. zm.) oraz zapoznanie się przepisami wykonawczymi do w/w ustawy dot. archiwizowania i brakowania dokumentacji

6/Organizacja zebrań, konferencji, spotkań.

 • klasyfikacja spotkań biznesowych z uwagi na cel i charakter spotkania
 • ogólne zasady organizacji i planowania spotkań biznesowych
 • spotkania jawne i poufne – różnice organizacyjne
 • organizacja spotkań/zebrań wewnętrznych
 • organizacja spotkań dla gości w firmie
 • organizacja spotkań zewnętrznych – tzw małych i dużych
 • organizacja spotkań wyjazdowych
 • organizacja konferencji promujących firmę i jej produkty
 • wizerunek i rola recepcji/sekretariatu podczas wizyty gości w firmie
 • udział pracowników w spotkaniach – zasady savoir-vivre oraz polityka prywatności i bezpieczeństwa informacji

7/Podróż służbowa krajowa i zagraniczna – zasady organizacji, rozliczenia

 • ogólne zasady organizacji wyjazdów służbowych
 • zasady planowania wyjazdów służbowych
 • rola i zadania sekretariatu w trakcie wyjazdów służbowych
 • rola i zadania sekretariatu w czasie nieobecności kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie.
 • zasady finansowania i rozliczania wyjazdów służbowych.

8/Zasady planowania i organizacji pracy

 • ogólne zasady planowania i organizacji pracy sekretariatu
 • planowanie i realizacja powierzonych projektów
 • Planowanie własnych zadań w tle planu szefa – uczestnictwo w planowaniu zadań szefa.
 • Zasady współpracy wynikające z zakresu odpowiedzialności pracownika

9/Zarządzanie czasem, zadaniami

 • ogólne zasady zarządzania czasem
 • zasady tworzenia harmonogramów pracy sekretariatu
 • ogólny podział zadań z uwagi na charakter projektu
 • delegowanie zadań projektowych
 • koordynacja projektu i zarządzanie stworzonym zespołem
 • kierowanie, motywowanie oraz ewaluacja zadań projektowych

10/Etyka pracy sekretariatu

 • zasady współpracy w grupie zawodowej
 • zasady savoir-vivre oraz polityka prywatności i bezpieczeństwa informacji
 • zasady formalno-prawne i etyczne tajemnicy służbowej
 • zasady w relacjach społecznych sekretarki z kadrą zarządzającą
 • zasady w relacjach społecznych sekretarki z pracownikami innych działów

 

Dzień II

1/Efektywna współpraca z szefem i osobami strategicznymi w firmie.

 • zasady współpracy, wzajemnych wymagań i oczekiwań,
 • zasady działania w tle osób decyzyjnych w przedsiębiorstwie;
 • wyznaczanie granic odpowiedzialności, definiowanie zakresu obowiązków i podejmowania decyzji;
 • czynniki budujące autorytet własny,
 • czynniki budujące autorytet szefa,

2/Budowanie wizerunku profesjonalisty

 • społeczne i psychologiczne miejsce pracowników sekretariatu w szeregach organizacyjnych przedsiębiorstwa
 • społeczne i psychologiczne podstawy efektywnej kooperacji z kadrą pracowniczą innych działów przedsiębiorstwa.
 • budowanie właściwego wizerunku firmy w kontakcie z klientami,
 • budowanie wiarygodności i zaufania w relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • wyznaczanie własnych granic psychologicznych i społecznych
 • tworzenie wizerunku współpracy z nastawieniem na rozwiązanie problemu.

3/Komunikacja interpersonalna:

 • Zasady efektywnej komunikacji,
 • Czynniki sprzyjające efektywnej komunikacji oraz czynniki skutecznie ją blokujące.
 • Analiza osobistego stylu komunikowania się i jego wpływu na budowanie relacji zawodowych.
 • Trening umiejętności klarownego i wiarygodnego wyrażania swoich przekonań, oczekiwań i opinii.
 • Wykorzystywanie narzędzi skutecznego kierowania rozmową.
 • Informacja zwrotna jako narzędzia podnoszącego efektywność pracy.

4/ Specyficzne elementy komunikacji werbalnej

 • Podstawowe narzędzia komunikacyjne: parafraza, zadawanie pytań, komunikat JA.
 • Sposoby udzielania jasnych, uczciwych i nieurażających komunikatów.
 • Komunikowanie się w zespole – techniki jednoznacznego wyrażania opinii i oczekiwań.
 • Granice ekspresywności i otwartości w relacjach zawodowych.
 • dobór stylów językowych do sytuacji jako element etykiety zawodowej i protokołu
 • dyplomatycznego.

5/specyfika komunikacji niewerbalnej

 • emocje jako determinanty jakości kontaktów interpersonalnych
 • rola potrzeb w strukturach decyzyjnych człowieka
 • budowanie światopoglądu i ocen w kontaktach międzyludzkich
 • wykorzystanie indywidualnych kompetencji osobowościowych w tworzeniu profesjonalnej postawy zawodowej.

6/Specyfika rozmowy telefonicznej.

 • rola rozmów telefonicznych w prowadzeniu działań biznesowych
 • rodzaje rozmów telefonicznych
 • etapy rozmowy telefonicznej
 • profesjonalny dobór technik głosowych w rozmowie przez telefon
 • umiejętności aktywnego słuchania
 • rola komunikacji niewerbalnej w rozmowie telefonicznej
 • strategie wywierania wpływu na Klienta,
 • Typologia Klienta,
 • budowanie właściwego wizerunku firmy w rozmowie przez telefon

7/Trudne sytuacje w sekretariacie.

 • sposoby reakcji człowieka w sytuacji zagrożenia
 • lęk jako mechanizm determinujący postrzeganie, oceny i decyzje człowieka, strategie jego pokonywania
 • budowanie relacji bezpiecznych w oparciu o procesy przywiązania w kontaktach zawodowych
 • metody i techniki autoregulacji emocji
 • rola postawy profesjonalisty w budowaniu relacji partnerskich
 • psychologiczne typy postrzegania siebie i własnych kompetencji – diagnoza predyspozycji osobistych.

8/Skuteczna walka ze stresem.

 • wpływ pracy zawodowej na jakość życia
 • ekspozycja pierwotna i ekspozycja wtórna na zagrożenie
 • mechanizmy homeostazy oraz jej rola w życiu człowieka
 • komponenty stresu – profilaktyka i redukcja ich następstw
 • fazy stresu zawodowego
 • podstawowe elementy redukujące negatywne napięcie emocjonalne – strategie radzenia sobie ze stresem.

 

Dzień III

1/Wizerunek asystentki/sekretarki.

 • wizerunek sekretarki a wizerunek firmy
 • sekretarka jako wizytówka przedsiębiorstwa (stanowisko reprezentacyjne)
 • budowanie własnego wizerunku jako profesjonalisty
 • priorytety wizerunku asystentki – wielozadaniowość roli
 • cechy charakterystyczne wizerunku pracowników sekretariatu.

2/Etykieta biznesu

 • elementy stroju profesjonalnej sekretarki
 • Precedencja towarzyska w pracy
 • zasady powitania w pracy
 • etykieta w zadaniach pracowników sekretariatu
 • etykieta zachowań w gabinecie szefa
 • zasady prawidłowego serwowania poczęstunku
 • savoir vivre spożywania posiłków w pracy
 • Precedencja w samochodzie służbowym
 • przedstawianie innych osób
 • przedstawianie siebie i wymiana wizytówek
 • korzystanie z telefonu komórkowego w towarzystwie

3/podstawy stylistyki i wizażu

 • Teoria barw, analiza kolorystyczna, indywidualny dobór kolorów
 • kompozycja i jej zastosowanie – metody tworzenia

4/stylizacja

 • określenie typu urody i sylwetki,
 • dobór fryzury, ubioru
 • korekcja stylu, figury, twarzy,
 • zastosowanie dodatków, biżuterii.
 • dobór fasonu do kształtu twarzy

5/dresscode, czyli strój na każdą okazję – zasady doboru

 • Black tie (strój wieczorowy, semi formal, tuxedo, dinner jacket, cravat noire)
 • Black tie optional lub black tie invited
 • Creative black tie
 • White tie (uroczysty strój wieczorowy, full dress, tail coat, cravat blanche)
 • Business dress (informal attire, business attire, lounge suit, ubranie wyjściowe, strój nieformalny)
 • business casual
 • Dress casual, smart casual
 • Active attire (sportswear attire, activewear)
 • inne okazje

6/wizaż

 • Charakterystyka i kształty twarzy.
 • Techniki wykonywania profesjonalnego wizażu,
 • kamuflaż, modelaż, korekcja twarzy.
 • Makijaż na każdą okazję – dzienny, wieczorowy, sporty visage etc

zajęcia odbywać się będą w godzinach porannych

dzień 1. 09:00-16:00 wykład połączony z ćwiczeniami
dzień 2 09:00-16:00 trening połączony z dyskusją
dzień 3. 09:00-16:00 trening połączony z dyskusją

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe z poczęstunkiem dla uczestników. Pozostała ilość przerw jest zależna od potrzeb słuchaczy i dynamiki pracy grupy.

metodologia

Jako trenerzy i coacherzy preferujemy formę interaktywną prowadzania zajęć. Tak w trakcie wykładów, które są sprowadzane do minimum jak i w części warsztatowej. Dobór metod pracy jest zawsze dobierany w sposób elastyczny do specyfiki i potrzeb grupy.
Poza wiedzą merytoryczną otrzymacie Państwo szereg praktycznych przykładów i wskazówek, w zakresie poruszanych zagadnień.

materiały szkoleniowe

Każdy z uczestników otrzyma zestaw materiałów informacyjnych dotyczących poruszanych tematów.
Dodatkowo, po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej otrzymacie Państwo stały dostęp do materiałów poszkoleniowych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie treningów.

certyfikaty

Każda z osób uzyska imienny certyfikat ukończenia szkolenia zawodowego

miejsce organizacji

Centrum Szkoleniowe

Warszawa, ul. Nadrzeczna/obok Centrum Nauki Kopernik

długość szkolenia

24 godz/3 dni w godzinach porannych

cena

1500 zł netto za osobę

 

UWAGA!!!

Kurs w Katowicach, ul Klimczoka 4 rozpoczyna się 18 lutego 2012

4 dni szkolenia/32h w cenie 1500 zł brutto – są jeszcze wolne miejsca

Serdecznie zapraszamy

 

 

promocje cenowe:

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

liczba miejsc ograniczona

W przypadku zainteresowania tą ofertą osób z innych części kraju prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia ewentualnych terminów spotkań. biuro@program.org.pl

 

Termin warsztatów zostanie ustalony po zebraniu minimalnej ilości uczestników