MODEL TURNIEJOWY

ZINTEGROWANA UNIWERSALNA STRATEGIA PRACY Z KLIENTEM INDYWIDUALNYM, GRUPOWYM I ŚRODOWISKOWYM
MODEL METODYCZNY ZMIAN ŚRODOWISKOWYCH, GRUPOWYCH, INDYWIDUALNEJ PRACY Z KLIENTEM

ORAZ ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA RODZINY I JEJ CZŁONKÓW, A TAKŻE FUNKCJONOWANIA GRUPY I JEDNOSTKI

Informacje ogólne

Model turniejowy jest zamkniętym tematycznie uniwersalnym programem pracy z jednostką i jego rodziną lub inna grupą społeczną w środowisku. Posiada twardą strukturę pracy, która decyduje o jego metodycznym charakterze. Określone dla niego standardy, procedury i narzędzia są zgodne ze standardami pracy socjalnej, terapeutycznej, wychowawczej, edukacyjnej i środowiskowej. Model posiada elastyczny scenariusz zajęć i zadań, pozwalający każdorazowo na dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb szeroko rozumianego środowiska społecznego i instytucjonalnego.

Model turniejowy to scenariusz pracy z rodziną, jej członkami; pojedynczymi osobami lub grupą społeczną w jej środowisku społecznym, zawodowym, który ma na celu zwiększenie potencjału pojedynczej osoby lub grupy, poprzez wsparcie i zmiany w całości środowiska. Spełnia wszystkie wymogi pracy z klientem metodą indywidualnego przypadku, metodą pracy grupowej, metodą pracy na forum grupy oraz metodą zmian w środowisku.

Model turniejowy, oparty jest na najnowszej światowej wiedzy naukowej oraz wytycznych i standardów obowiązujących w pracy z klientem, jego terapii, uczenia się, przyswajania wiedzy i umiejętności, wychowania i socjalizacji.

Model turniejowy umożliwia osiągnięcie następujących celów

  1. Zwiększenie lub odbudowanie więzi rodzinnych i społecznych oraz integralności grupowej u poszczególnych osób, rodzin, grup społecznych i zawodowych, przedstawicieli środowiska społecznego na poziomie sąsiedzkim, miejskim, instytucjonalnym i zawodowym.
  2. Nabycie i odbudowę odpowiednich kompetencji decydujących i umożliwiających współpracę w grupie społecznej.
  3. Podniesienie samooceny, własnej wartości, poprzez minimalizację objawów syndromu wyuczonej bezradności (syndromu tzw pracy za karę), umożliwiające poszczególnym uczestnikom samodzielne podejmowanie działań, planowanie i realizację marzeń. Uczestnictwo w zajęciach ma na celu uruchomienie w człowieku naturalnej tendencji do samorozwoju.
  4. Poprzez rozwój własnych zasobów rodziny/grupy i otoczenia oraz wzmocnienie dobrych stron i predyspozycji poszczególnych osób nabycie kompetencji autoregulacyjnych i automotywacyjnych.
  5. Nabycie szeregu uniwersalnych umiejętności i procedur, pozwalających na samodzielne radzenie sobie w sytuacjach życia codziennego oraz rozwiązywanie trudnych problemów.
  6. W przypadku pracy z rodziną wieloproblemową, osobami mocno konfliktowymi, agresywnymi, oraz  w nawarstwionych sytuacjach problemowych, praca Modelem ma na celu wsparcie i przygotowanie klienta, do właściwej terapii, w tym alkoholowej, wychodzenia z bezdomności, przeciwdziałania przemocy,  etc.
  7. praca tym modelem zwiększa przychylność i akceptację szeroko rozumianego otoczenia społecznego, do grupy i jej członków, jej charakteru, do marki, którą reprezentuje oraz produktów i usług, które wytwarza.

W przypadku pracy z rodziną, wsparciem terapeutyczno-socjalnym, w ramach modelu może zostać objętych jednocześnie od 10 do 30 rodzin, które w okresie 12 miesięcy, poprzez wypełnianie określonych zadań (wg zasady małych kroków) pod okiem specjalistów pracy z rodziną i asystentów rodziny, nabywają

  • kompetencje miękkie społeczne, umożliwiające nabycie i realizację twardych kompetencji społecznych.
  • zestaw kompetencji i procedur niezbędnych do samodzielnego podjęcia bieżących zadań w codziennym funkcjonowaniu – domowym, rodzinnym, zawodowym.
  • zestaw kompetencji i procedur pozwalających na samodzielne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, nowych, niestandardowych oraz samodzielne rozwiązywanie problemów.

Te same umiejętności  nabywają członkowie grup zawodowych biorących udział w turnieju, uczniowie oraz przedstawiciele innych grup społecznych objętych programem.

Charakterystyka pracy modelem na przykładzie jego wykorzystania w pracy socjalnej.
Wg scenariusza, w danej gminie, mieście zostaje zorganizowany Turniej Rodzin, w trakcie którego w formie zabawy poszczególni uczestnicy mają do wykonania dwanaście zadań. Prawidłowość wykonania każdego z nich jest oceniana przez powołane jury, dodatkowo uczestnicy wybierają z pośród siebie (jakościowego) zwycięzcę. Turniej obejmuje 12 jednomiesięcznych cykli, w trakcie których na podstawie otrzymanych procedur i pod okiem Opiekuna, realizują wyznaczone zadania, mające na celu stworzenie dzieł konkursowych, o wzrastającej każdorazowo skali trudności, jednak zawsze dostosowanej do możliwości psychicznych, fizycznych i ekonomicznych uczestników.

Otrzymywane procedury stanowią zawsze uniwersalny plan działania w różnych obszarach życia codziennego. Mają na celu wskazanie i naukę prawidłowych zachowań w zakresie gospodarności, zarządzania finansami, jakości wykonania, odpowiedzialności, rozumienia mechanizmów zarządzania zmianą, planowania etc.

W ramach Modelu, praca z rodziną odbywa się na zasadach “nie wprost” i nie dyrektywnych. Wszelkie zmiany środowiskowe zachodzą “przy okazji” i na skutek mobilizacji i aktywizacji dużej grupy społecznej w działaniach dla niej bezpiecznych.
Nauka odbywa się poprzez współpracę i naśladownictwo innych osób oraz rywalizację na poziomie społecznej dla siebie grupy odniesienia. Pracownicy socjalni i specjaliści, są osobami wspomagającymi, “stojącymi z boku” – co powoduje, że uczestnicy mogą korzystać z ich wiedzy i umiejętności, jednak z nimi nie rywalizując.

Model pozwala na jednorazowe objęcie i wsparcie kilkunastu nawet rodzin przez jednego asystenta rodziny, zachowując jakość wsparcia na bardzo wysokim poziomie.

Uwaga: Wszystkie podane w charakterystyce informacje, stanowią sztywny zakres procedur i standardów modelu. Jako cechy uniwersalne, są wykorzystywane również przez specjalistów reprezentujących inne środowiska zawodowe do pracy z klientem, grupą i środowiskiem.

Autorem modelu jest pani Maria Szlajter

 

Copyright©Maria Szlajter – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje na temat uzyskania licencji, można uzyskać pod adresem mailowym podanym na naszej stronie w zakładce KONTAKT