Kurs trenerów szkoleń przeciwdziałania zjawisku mobbingu – akredytacja PTPM

Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Mobbingu z siedzibą w Katowicach

oraz Mobbing Program CTB z siedzibą w Świętochłowicach

Zapraszają na certyfikowany kurs zawodowy trenerów szkoleń w zakresie przeciwdziałania mobbingu

 

Wprowadzenie

Od roku 2011 każdy z pracodawców, dyrektorów i osób zarządzających instytucją, zgodnie wytycznymi PIP do art 94(3) KP, jest zobowiązany do przeszkolenia całej kadry zatrudnionych w swoim przedsiębiorstwie osób.

Prowadzone szkolenia, zgodnie w wymogami unijnymi, powinny zawierać szereg niezbędnych zagadnień, wpływających na poprawę profilaktyki występowania zjawisk przemocy w przedsiębiorstwie, tak by w konsekwencji stać się głównym narzędziem przeciwdziałania mobbingu i podstawą do stworzenia standardów i procedur postępowania – czyli pozostałych narzędzi funkcjonującego w instytucji modelu. Jego jakość będzie decydować o skuteczności wprowadzonych zmian.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie przeciwdziałania zjawisku mobbingu powinien znaleźć się w teczce osobowej każdego z pracowników. Pracodawca otrzymuje dodatkowo certyfikat wystawiony na swoją firmę, potwierdzający organizację szkoleń. Całość certyfikatów objęta jest listą certyfikacyjną, której oryginał znajduje się w siedzibie firmy szkolącej, potwierdzającą dodatkowo zgodność wystawionych dokumentów.

Mobbing to forma przemocy - jego profilaktyką i przeciwdziałaniem powinni zajmować się jedynie specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy i redukcji jej skutków – tylko wówczas tworzony przez Państwa model, nie stanie się  narzędziem do stosowania mobbingu odwetowego.

Cele kursu

Celem kursu jest profesjonalne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu trenera szkoleń w zakresie przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania.

 1. Przygotowanie merytoryczne w zakresie występowania zjawiska przemocy, reakcji na zagrożenie, zaburzeń postraumatycznych i innych zagadnień stanowiących podłoże do poruszanego problemu.
 2. Przygotowanie merytoryczne w zakresie prowadzenia szkoleń skierowanych do
  1. kadry menadżerskiej
  2. pracowników szeregowych
 3. przygotowanie metodyczne do prowadzenia szkoleń na temat mobbingu
 4. przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do tworzenia i wdrażania standardów i procedur antymobbingowych
Całość metodyczna i merytoryczna szkoleń jest objęta prawem autorskim. Uzyskany w ramach kursu zawodowego certyfikat uprawnia do przekazu poznanej wiedzy jedynie w formie licencyjnej, z wyeksponowaniem jej źródła, czyli firmy Mobbing Program CTB – bez praw przeniesienia na inne podmioty szkolące.
Wystawione przeszkolonym pracownikom, certyfikaty powinny być oznaczone znakiem towarowym Mobbing Program CTB z siedzibą w Świętochłowicach a lista certyfikacyjna lub jej kopia powinna znaleźć się w dokumentach licencjodawcy.
Program kursu

Całość programu obejmuje kilka etapów
1/ etap I
 1. podstawy merytoryczne do metody w zakresie nauk zajmujących się badaniem i teorią nad zjawiskiem przemocy, reakcji na traumę oraz zaburzeń relacji w kontaktach społecznych. Przekażemy Państwu m.in wiedzę w zakresie neurobiologii, etologii, psychologii, psychotraumatologii, socjologii, pedagogiki, etc (96h – 4m-ce)
2/ etap II
 1. materiał merytoryczny dotyczący prowadzonych szkoleń (24h – 1m-c)
 2. materiał merytoryczny dotyczący standardów i procedur (24h – 1m-c)
 3. metodyka prowadzenia szkoleń i tworzenia procedur (96h) – trening umiejętności (4m-ce)
3/ etap III
 1. staż trenerski pod okiem superwizora (staż trwa od 3 m-cy do roku)
Oferowany w tym artykule kurs obejmuje trzy pierwsze etapy. Każdy z nich zakończony jest egzaminem (w trakcie którego sprawdzane jest rozumienie zdobytej wiedzy oraz umiejętność zastosowania nabytych umiejętności)

kolejne etapy rozwoju w ramach programu
4/ etap IV
 1. samodzielna praca trenerska z okresową superwizją mająca na celu utrzymanie jakości prowadzonych szkoleń.
 2. przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla innych certyfikowanych trenerów podnoszących ich wiedzę i kwalifikacje (praca pod okiem superwizora)
5/etap V
 1. kurs supewizyjny lub wykładowy (96h – 4 m-ce)
6/ etap VI
 1. prowadzenie zajęć w ramach kursów zawodowych oraz superwizji stażowej i koleżeńskiej
 2. opieka superwizyjna i organizacyjna na grupą podległych trenerów.
 3. nauka i zdobywanie kolejnych uprawnień, również zewnętrznych (w tym międzynarodowych)
Czas trwania kursu zawodowego i stażu
 1. kurs zawodowy trwa 10 miesięcy z dwumiesięczną przerwą wakacyjną. Podzielony jest na dwa semestry – I (teoretyczny) trwa 4 miesiące, II – (praktyczny) trwa 6 miesięcy.
 2. Staż trenerski może rozpocząć się już w 7 miesiącu trwania kursu. Najpóźniej po zakończeniu drugiego semestru i (kolejnych) dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy. Staż trwa od trzech do 12 miesięcy w zależności od umiejętności danego trenera. Ilość godzin stażu trenerskiego zależna jest od indywidualnych potrzeb każdego z trenerów.
Istnieje możliwość podjęcia indywidualnego systemu nauczania. Z przerwami dostosowanymi do Państwa potrzeb/możliwości finansowych. 

Terminy zjazdów
Kurs prowadzony jest w dwóch systemach, tak by mogli Państwo dostosować terminy nauki do swoich potrzeb
 1. weekendowym (dwa zjazdy w miesiącu co dwa tygodnie)
 2. w dni pracujące (jeden czterodniowy zjazd w miesiącu)
Każdy z uczestników może swobodnie dostosować uczestnictwo w zajęciach do indywidualnych potrzeb (wybrać system weekendowy, dni pracujące, lub mieszany)

Certyfikaty, akredytacje i licencje

Każdy z etapów programu zakończony jest uzyskaniem imiennego certyfikatu
 1. etap pierwszy – otrzymujecie Państwo certyfikat odbycia szkolenia z wyszczególnieniem zakresu przekazanej wiedzy, ilością godzin i otrzymaną na egzaminie oceną.
 2. etap drugi – otrzymujecie Państwo certyfikat zawodowy trenerski z wyszczególnieniem zagadnień i działań do których posiadacie przygotowanie. Dodatkowo otrzymujecie państwo akredytację PTPM – specjalisty wpisanego na listę listę trenerów polecanych przez Towarzystwo.
 3. etap trzeci – otrzymujecie Państwo certyfikat licencjonowanego samodzielnego trenera –  specjalisty w zakresie wdrażania modelu przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i molestowania na terenie przedsiębiorstwa.
 4. etap czwarty nie jest certyfikowany
 5. etap piąty – uzyskujecie Państwo certyfikat superwizora i/lub wykładowcy.
 6. etap szósty nie jest certyfikowany
Dodatkowo zachęcamy naszych trenerów do stałego podnoszenia wiedzy również poza naszą instytucją i zdobywanie certyfikatów również międzynarodowych – dających dodatkowe (poszukiwane w kraju) uprawnienia.
Koszty 
 1. cena uczestnictwa w kursie wynosi 1200 złotych miesięcznie (przez okres 10 miesięcy trwania zajęć – ceną objęte są koszty wykładów i egzaminów) – płatność na wskazane konto bankowe następuje każdorazowo z góry, przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu.
 2. dodatkowo wpłacają Państwo 200 zł wpisowego bezzwrotnego, które w chwili podjęcia edukacji mają Państwo prawo odjąć od wybranej przez siebie miesięcznej opłaty w trakcie trwania zajęć. W przypadku braku potrącenia, kwota ta nie zostaje zwrócona.
 3. staż trenerski jest bezpłatny. Nie ponoszą Państwo również kosztów noclegu z nim związanych.

Miejsce zajęć wykładowych

Zajęcia wykładowe i treningowe będą odbywać się w Katowicach
przy ul. Klimczoka 4
W budynku, w którym są prowadzone zajęcia istnieje możliwość wynajęcia noclegu w cenie 50 zl/osobodoba
Na miejscu znajduje się w pełni wyposażona kuchnia.
W budynku obok, znajduje się Hostel, gdzie ceny za noc od osoby wynoszą 20-40 zł.
Miejsce zajęć stażowych zależne jest od miejsca prowadzenia szkoleń i obejmuje terytorium całego kraju. Prowadzący staż, starają się dobierać trenerów biorąc pod uwagę bliskość ich zamieszkania.
Wymagania dotyczące uczestników kursu
W szkoleniu mogą brać udział osoby, które
 1. ukończyły 18 rok życia
 2. posiadają co najmniej wykształcenie średnie
 3. posiadają własne lub akademickie przygotowanie w zakresie nauk społecznych
 4. są w stanie podjąć wyzwanie stałego podnoszenia wiedzy w zakresie poruszanych tematów przez okres co najmniej 10 lat i zdobycia związanych z tym kolejnych uprawnień.
 5. posiadają umiejętności organizacyjne, w zakresie wystąpień publicznych oraz przekazywania wiedzy (bardziej zależy nam na umiejętnościach wrodzonych/predyspozycjach niż nabytych/technicznych)
 6. są chętne do pracy wymagającej dużej mobilności, niestandardowych i nieregularnych godzin pracy
 7. chętne do samodzielnej pracy wymagającej automotywacji, wysokiej kultury osobistej i dużej odpowiedzialności
 8. nie były karane oraz nie toczy się przeciwko nim żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe
 9. zechcą z nami współpracować w oparciu o umowę licencyjną, prowadząc własną działalność gospodarczą.
 10. podpiszą zobowiązanie dotyczące wyłączności na prowadzenie szkoleń w zakresie mobbingu pod szyldem Mobbing Program CTB, przed rozpoczęciem drugiego semestru.
Termin rozpoczęcia kursu

w chwili obecnej rozpoczynamy nabór do sesji jesiennej – rozpoczynającej się w miesiącu wrześniu 2012

W przypadku dużego zainteresowania i szybkiego zebrania się grupy istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć
w miesiącu maju 2012 
(z przerwą wakacyjną w miesiącach lipiec-sierpień)
Ilość miejsc ograniczona.
grupa warsztatowa nie może przekroczyć 20 osób
_____________________________________________________
dodatkowe informacje na temat kursu i prowadzonych zapisów uzyskają Państwo mailowo
trenerzy@program.org.pl
Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o przesłanie CV na podany adres mailowy z własnoręcznie napisanym oświadczeniem o niekaralności.
_________________________________________

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>