Jak pracujemy


Zajmujemy się wdrażaniem narzędzi przeciwdziałania zjawisku mobbingu od 2008 roku, w chwili obecnej jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w tym zakresie. 

W dniu 26 kwietnia 2007 roku podpisane zostało Europejskie porozumie ramowe dotyczące nękania i przemocy w miejscu pracy, które Polska ratyfikowała dwa miesiące później. Nakłada ono na każdego z pracodawców oraz kadrę zarządzającą przedsiębiorstw i instytucji, podjęcie takich działań, które w sposób praktyczny i mierzalny przyczynią się do podniesienia kultury zachowań pracowników oraz będą skutecznie przeciwdziałać zjawiskom takim jak mobbing, dyskryminacja, molestowanie w tym seksualne w miejscu pracy.

Od roku 2011 w planie pracy Państwowej Inspekcji Pracy, pojawił się zapis dotyczący kontroli podjętych przez pracodawców i kadrę zarządzającą praktycznych działań profilaktycznych oraz  działań pozwalających na skuteczną redukcję zjawiska, zgodnie z Art. 94(3) KP.

Art 94(3) KP nakłada na pracodawcę/kadrę zarządzającą pełną odpowiedzialność za występowanie w zakładzie przejawów przemocy. Oznacza to, że działania stricte formalne (teoretyczne szkolenia, pogadanki, wdrożenie formalnych dyrektyw i procedur) są niewystarczające. Podjęte przez liderów kroki, powinny posiadać znamiona skuteczności, szczególnie w zakresie profilaktyki i wygaszania sporów. 

 

Jako nieliczni w kraju psychotraumatolodzy pracy, wiemy że jest możliwe stworzenie profesjonalnego i skutecznego systemu narzędzi profilaktyki i przeciwdziałania tym zjawiskom, który nie będzie prowadzić jedynie do straszenia, karania, naznaczania, wykluczenia (mobbing wtórny) tylko wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości współpracy w grupie i wykonywanych zadań – jednocześnie w obiektywny i mierzalny sposób pozwoli pracodawcom wywiązać się z zadań, nałożonych przez Art 94(3) Kodeksu Pracy. Zgodność ze światowymi standardami i każdorazowo dostosowanie do  indywidualnego charakteru pracy zatrudnionych osób, to cechy nowoczesnej oraz przyjaznej klientom i pracownikom instytucji. Są to m.in.

  1.  szkolenia (formalnie obowiązkowe – certyfikat ich ukończenia powinien znaleźć się w części B akt osobowych pracownika) prowadzone w formie warsztatu – zwiększające samoświadomość w zakresie mechanizmów reakcji i wyzwalania agresji. W ich trakcie pracownicy dowiadują się o: Przyczynach, mechanizmach i dynamice powstawania zjawisk związanych z przemocą  i dyskryminacją w miejscu pracy. Reakcjach paradoksalnych w postrzeganiu siebie w kategorii ofiary i sprawcy przemocy. Sposobach obiektywizacji własnych reakcji i zachowań. Metodach i technikach zapobiegania zjawisku przemocy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Swoistym dla wykonywanego zawodu podłożu narastania stresu i agresji. Metodach redukcji napięć i zastępowania strategii walki. Metodach redukcji napięcia emocjonalnego i agresji w kontakcie z klientami. Zagadnieniach prawno-formalnych związancy z profilaktyką, przeciwdziałaniem i występowaniem zjawisk mobbingu, dyskryminacji i molestowania w pracy. (Programy zajęć są w całości autorskie***)
  2.  Skuteczne (również formalnie obowiązkowe) procedury i narzędzia w zakresie profilaktyki oraz redukujących zjawiska przemocy i dyskryminacji w miejscu pracy – dostosowanych do wymagań porozumień europejskich. (Zgodnych ze światowymi standardami w tym zakresie)

 

W naszej ocenie, narzucone przez prawo i umowy, zadania powinny w praktyce zmierzać do uzyskania pozytywnego efektu w postaci faktycznego zwiększenia kultury zachowań, współpracy oraz prawidłowego postrzegania swoich reakcji i postaw przez pracowników a nie do stworzenia kolejnych dyrektyw, które same w sobie stanowią formę przemocy.

Jest to istotne o tyle, że ze zjawiskiem przemocy w pracy wiążą się dwa paradoksy

  1. a/człowiek nie wie o tym, że stosuje przemoc;
  2. b/nie rozróżnia zjawiska bycia (obiektywnie) ofiarą i postrzegania siebie jako ofiary (subiektywnie).
  3. Pracownicy nie zauważają również tych elementów związanych z pracą, które bezpośrednio wpływają na zwiększenie u nich zachowań agresywnych.

Mobbing, dyskryminacja, nękanie,  molestowanie są ściśle związane z innymi negatywnymi zjawiskami, pojawiającymi się w życiu zawodowym – konfliktami personalnymi, stresem i wypaleniem zawodowym – stanowią tak ich skutek, jak i przyczynę ich występowania. Wpływają również na poziom odpowiedzialności i przestrzegania przepisów, w tym BHP, co podkreślają oficjalne dokumenty.

Zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń w miejscu wskazanym przez  klienta, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi wymogami i standardami, według indywidualnie stworzonego planu, tak dla przedsiębiorstwa, jak i dla poszczególnej grupy pracowników.

Nasze usługi prowadzimy na terenie całego kraju

Warszawa, Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Szczecin, Gdańsk i  inne miejsca kraju.

Maria Szlajter

coach@program.org.pl

Tel bezpośrednio do trenerów mobbingu +48/511363206

 Nasi specjaliści na zlecenie tworzą indywidualne modele profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku mobbingu w zakładzie pracy – zgodnie z unijnymi wymogami, dostosowane do swoistego charakteru pracy (swoistych dla wykonywanych zadań mechanizmów wpływających na powstawanie w/w zjawisk) w przedsiębiorstwie.

* Coach Program CTB w chwili obecnej jest liderem w zakresie profesjonalnych usług przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i mobbingu.

**Nasze szkolenia oraz pakiety procedur i standardów, nie zostały zakwestionowane przez pracowników PIP oraz Sądy Pracy.

***Program szkoleń jest certyfikowanym programem autorskim – do powielenia i prowadzenia wymaga odpowiednich uprawnień – wszelkie prawa zastrzeżone.

****Szczegółowy program szkolenia przesyłamy pocztą.

_____________________________________________________________

W swojej ofercie posiadamy wiele usług, które w indywidualny sposób są zawsze dostosowane do potrzeb konkretnego klienta. To klient ostatecznie decyduje o kształcie naszej współpracy i aktyw-nie uczestniczy w tworzeniu jej planu.

W swoich działaniach jesteśmy elastyczni. Nie poruszamy się sztywno wytyczonymi ścieżkami
i opracowanym wcześniej szczegółowym konspektem pracy. Dla nas najważniejsza jest dynamika zachodzących zmian i wynikające z nich bieżące potrzeby.

Posiadamy jednak wypracowany przez nas ogólny scenariusz zadań, które stanowią trzon modelu, wedle którego pracujemy. Jest on zgodny ze światowymi standardami pracy w tym zakresie usług.

Diagnoza

Naszą współpracę zawsze rozpoczynamy od szczegółowej diagnozy. W tym celu wykorzystujemy zestaw kilku narzędzi, które pozwalają nam na przeprowadzenie badań ilościowych, jakościowych oraz sprawdzających w zakresie obejmującym problematykę, którą zajmuje się coaching.

W ramach diagnozy, prócz poznania struktury oraz charakteru przedsiębiorstwa i branży, zostaną określone sfery wymagające wsparcia oraz mocne strony, atuty, zasoby i potencjał klienta.
Te ostatnie stanowią w naszej pracy istotny element determinujący i wzmacniający proces rozwoju.

Wszystkie dane pozyskane na tym etapie są podwójnie, zmiennie losowo szyfrowane, dostęp do nich wymaga aktywności dwóch kluczy jednocześnie.

Opracowanie indywidualnego planu/programu pracy.

Na podstawie uzyskanych informacji, tworzony jest plan lub program pracy. W pierwszej kolejności stworzony zostaje ogólny zarys oddziaływań i zakładanych efektów, który w kolejnych krokach jest dopracowywany przy czynnym udziale decyzyjnym klienta. Zatwierdzenie przez niego ostatecznej wersji, kończy tę fazę współpracy. Każda późniejsza istotna zmiana w planie/programie wymaga akceptacji klienta.

Faza przygotowawcza

W tej fazie skupiamy się na przygotowaniu „gruntu” do późniejszych zmian. Skupiamy się na wzmocnieniu i rozszerzeniu posiadanych atutów.

Jest to również etap przygotowania kadry pod względem merytorycznym. W tym celu organizowane są szkolenia i warsztaty tak w formie otwartej jak i zamkniętej.

Faza właściwa

W tej fazie nasze działania skupiają się na bezpośredniej realizacji wytyczonych w projekcie celów.  W oparciu o naukowe dowody i ogólne zasady, wymagają one zawsze indywidualnego podejścia, w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb.

Faza zamknięcia, utrwalająca

W tej fazie nasze oddziaływania skupiają się na utrwaleniu osiągniętych efektów i nadaniu kompetencji do dalszego równomiernego i stabilnego rozwoju.

W zależności  od potrzeb i specyfiki klienta tę fazę możemy uznać za zamykającą współpracę lub jako fazę podtrzymującą osiągnięte cele oraz wzmacniającą dalszy rozwój.

Na tym etapie nasza współpraca może odbywać się w oparciu o nasze działania bezpośrednie lub w oparciu o superwizję i świadczenie usług eksperckich