Centrum badań nad mobbingiem

Centrum badań nad mobbingiem

Diagnoza mobbingu, dyskryminacji i molestowania w stosunkach pracy 

 

1/Badania diagnostyczne

Uznane narzędzie pracodawcy w przeciwdziałaniu zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania do celów formalno-prawnych. 

Zapraszamy do skorzystania z pełnego zestawu prowadzonych przez nas badań dotyczących mobbingu w przedsiębiorstwie.  W szczególności polecamy profesjonalnie wykonane badania w zakresie:

 • diagnostyki występowania mobbingu w Państwa przedsiębiorstwie/instytucji – wskazanie mobbera
 • diagnostyka podłoża i dynamiki przebiegu istniejącego procesu mobbingu – badania wykorzystywane w celach hamowania zjawiska
 • diagnozy skutków mobbingu społecznych, organizacyjnych i psychotraumatologicznych (PTSD) – wyniki wykorzystywane w celach zabezpieczania kadry i działań organizacyjnych przed następstwami skutków mobbingu oraz w „leczeniu” skutków mobbingu
 • diagnostyka mobbingu do celów prawno-formalnych (np. sądowych).
 • diagnozowanie zaburzeń postraumatycznych oraz poziomu stresu i wypalenia zawodowego u pracowników przedsiębiorstwa – wyniki badań służą jako podstawa do opracowań modeli służących podniesieniu jakości i efektywności pracy.
 • diagnozowanie możliwości i kierunku rozwiązywania istniejących w przedsiębiorstwie/instytucji konfliktów personalnych i zjawisk w zakresie mobbingu, dyskryminacji i molestowania.

2/Badania profilaktyczne

Prowadzimy badania profilaktyczne w zakresie

 • diagnozy zagrożenia mobbingiem w stosunkach pracy – wyniki badań pozwalają na opracowanie strategii działań organizacyjnych, tak długoterminowych jak i sytuacyjnych
 • diagnoza istniejących relacji zawodowych w przedsiębiorstwie/instytucji w celach opracowania szczegółowych procedur profilaktyki mobbingu.
 • diagnoza zagrożeń endogennych związanych z wykonywanym zawodem w celach opracowania skutecznych procedur profilaktycznych antymobbingowych.
 • diagnoza zagrożenia mobbingiem na skutek wprowadzenia zmiany – wyniki badań służą oszacowaniu zmiany nastrojów społecznych, ich dynamiki i kierunku na skutek wprowadzenia określonej zmiany w przyszłości.
 • badania w zakresie doboru najskuteczniejszych metod i technik wprowadzenia zmiany w przedsiębiorstwie z uwagi na zagrożenie wystąpienia zjawisk związanych z niezadowoleniem i przemocą oraz powstawania zaburzeń posttraumatycznych.
 • badanie zgodności wdrażanych narzędzi antymobbingowych ze światowymi standardami w zakresie przeciwdziałania mobbingu.
 • inne badania w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, przemocy, molestowania i dyskryminacji.
3/Badania ewaluacyjne
Prowadzimy badania ewaluacyjne, jako składowe zestawu usług własnych lub jako działanie zlecone indywidualnie
 • diagnoza sytuacji, jej dynamiki i poziomu zagrożenia mobbingiem na  skutek wprowadzenia zmian – organizacyjnych, w zarządzaniu, w zakresie polityki kadrowej, etc.
 • badania ewaluacyjne skuteczności przeprowadzonych szkoleń w zakresie mobbingu, dyskryminacji i molestowania
 • badania ewaluacyjne skuteczności wdrożonych narzędzi antymobbingowych.
 • badanie ewaluacyjne/diagnostyczne w zakresie błędów popełnianych w trakcie stosowania narzędzi przeciwdziałania mobbingu.
 • inne badania ewaluacyjne w zakresie przeciwdzialania

 

Wykonanie diagnozy przez niezależną instytucję, specjalizującą się w profilaktyce, hamowaniu i minimalizowaniu skutków mobbingu stanowi profesjonalne narzędzie pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingu.

W ramach usługi otrzymacie Państwo

 1. profesjonalną diagnozę wystąpienia zjawisk, chroniącą pracowników przed niesłusznym oskarżeniem o mobbing, dyskryminację, molestowanie.
 2. profesjonalny raport z badań, stanowiący dokument formalno-prawny.
 3. zestaw narzędzi i wytycznych mających na celu redukcję skutków mobbingu, dyskryminacji i molestowania wśród kadry pracowniczej.
 4. wsparcie i doradztwo w zakresie procedur postępowania w sytuacji wystąpienia mobbingu, dyskryminacji, molestowania w stosunkach pracy, zgodnie z wytycznymi europejskimi oraz Krajowym Prawem Pracy.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą, prosimy o kontakt badania@mobbing.org.pl lub telefoniczny 511363206